Lateinische Wachstafelngrammatik
  Konjugation der Verben im Aktiv
 
wachstafelngrammatik.de a-Konjugatione-Konjugationi-KonjugationMischkonjugationKonsonantische Konjugation
IndikativKonjunktivIndikativKonjunktivIndikativKonjunktivIndikativKonjunktivIndikativKonjunktiv
P r ä s e n s
Sg.1. Person am am -e-m vide vide -a-m audi audi -a-m cap -i-ō cap -i-am ag ag -a-m
  2. Person amā-sam-ē-s vidē-s vide-ā-s audi-s audi-ā-s cap-i-s cap-i-ās ag-i-s ag-ā-s
  3. Person ama-tam-e-t vide-t vide-a-t audi-t audi-a-t cap-i-t cap-i-at ag-i-t ag-a-t
           
1. Person amā-musam-ē-mus vidē-mus vide-ā-mus audi-mus audi-ā-mus cap-i-mus cap-i-āmus ag-i-mus ag-ā-mus
  2. Person amā-tisam-ē-tis vidē -tis vide -ā-tis audi -tis audi -ā-tis cap -i-tis cap -i-ātis ag -i-tis ag -ā-tis
  3. Person ama-ntam-e-nt vide-nt vide -a-nt audi -unt audi -a-nt cap -i-unt cap -i-ant ag -u-nt ag -a-nt
  Imperativ IImperativ II Imperativ IImperativ II Imperativ IImperativ II Imperativ IImperativ II Imperativ IImperativ II
Sg.2. Person amā! amā-tō! vidē! vidē -tō! audī! audī -tō! cap -e! cap -i-tō! ag -e! ag -i-tō!
  3. Person amā-tō! vidē-tō! audī-tō! cap-i-tō! ag-i-tō!
Pl.2. Person amā -te! amā -tōte! vidē -te! vidē -tōte! audī -te! audī -tōte! cap -i-te! cap -i-tōte ag -i-te! ag -i-tōte!
  3. Person ama-ntō! vidē-ntō! audī-u-ntō! cap-i-u-ntō! ag-u-ntō!
I m p e r f e k t
Sg.1. Person amā-ba-mamā-re-m vidē -bam vidē -re-m audi -ē-ba-m audī -re-m cap -i-ēba-m cap -e-re-m ag -ē-ba-m ag -e-re-m
  2. Person amā-bā-samā-rē-s vidē -bas vidē -rē-s audi -ē-ba-s audī -rē-s cap -i-ēba-s cap -e-rē-s ag -ē-ba-s ag -e-rē-s
  3. Person amā-ba-tamā-re-t vidē -bat vidē -re-t audi -ē-ba-t audī -re-t cap -i-ēba-t cap -e-re-t ag -ē-ba-t ag -e-re-t
           
Pl.1. Person amā-bā-musamā-rē-mus vidē -bāmus vidē -rē-mus audi -ē-bā-mus audī -rē-mus cap -i-ēbā-mus cap -e-rē-mus ag -ē-bā-mus ag -e-rē-mus
  2. Person amā-bā-tisamā-rē-tis vidē -bātis vidē -rē-tis audi -ē-bā-tis audī -rē-tis cap -i-ēbā-tis cap -e-rē-tis ag -ē-bā-tis ag -e-rē-tis
  3. Person amā-ba-ntamā-re-nt vidē -bant vidē -re-nt audi -ē-ba-nt audī -re-nt cap -i-ēba-nt cap -e-re-nt ag -ē-ba-nt ag -e-re-nt
F u t u r I
Sg.1. Person amā-b-ō vidē -b-ō audi -a-m cap -i-am ag -a-m
  2. Person amā-bi-s vidē -bi-s audi -ē-s cap -i-ēs ag -ē-s
  3. Person amā-bi-t vidē -bi-t audi -e-t cap -i-et ag -e-t
           
Pl.1. Person amā-bi-mus vidē -bi-mus audi -ē-mus cap -i-ēmus ag -ē-mus
  2. Person amā-bi-tis vidē-bi-tis audi-ē-tis cap-i-ētis ag-ē-tis
  3. Person amā-bu-nt vidē-bu-nt audi-e-nt cap-i-ent ag-e-nt
 
 
wachstafelngrammatik.de a-Konjugation e-Konjugation i-Konjugation Mischkonjugation Konsonantische Konjugation
IndikativKonjunktiv IndikativKonjunktiv IndikativKonjunktiv IndikativKonjunktiv IndikativKonjunktiv
P e r f e k t
Sg.1. Person amā-v-īamā-v-eri-m vīd-d-eri-m audī-v-īaudī-v-eri-m cēpcēp-eri-m ēgēg-eri-m
  2. Person amā-v-istīamā-v-eri-s vīd -isti-d-eri-s audī-v-istiaudī-v-eri-s cēp-istīcēp-eri-s ēg -istiēg-eri-s
  3. Person amā-v-it amā-v-eri-t vīd-it -d-eri-t audī-v-it audī-v-eri-t cēp-it cēp-eri-t ēg -it ēg -eri-t
           
Pl.1. Person amā-v-imus amā-v-eri-mus vdī-imus -d-eri-mus audī-v-imus audī-v-eri-mus cēp-imus cēp-eri-mus ēg-imus ēg-eri-mus
  2. Person amā-v-istis amā-v-eri-tis vīd -istis -d-eri-tis audī -v-istis audī-v-eri-tis cēp-istis cēp-eri-tis ēg -istis ēg -eri-tis
  3. Person amā-v-ērunt amā-v-eri-nt vīd-ērunt -d-eri-nt audī -v-ērunt audī-v-eri-nt cēp-ērunt cēp-eri-nt ēg -ērunt ēg -eri-nt
P l u s q u a m p e r f e k t
Sg.1. Person amā-v-era-m amā-v-isse-m vīd-era-m -d-isse-m audī-v-era-m audī-v-isse-m cēp-era-m cēp-isse-m ēg -era-m ēg-isse-m
  2. Person amā-v-era-s amā-v-isse-s vīd-era-s -d-isse-s audī-v-era-s audī-v-isse-s cēp -era-s cap -isse-s ēg -era-s ēg-isse-s
  3. Person amā-v-era-t amā-v-isse-t vīd-era-t -d-isse-t audī-v-era-t audī-v-isse-t cēp-era-t cēp-isse-t ēg -era-t ēg-isse-t
           
Pl.1. Person amā-v-era-mus amā-v-isse-mus vīd-era-mus -d-isse-mus audī-v-era-mus audī-v-isse-mus cēp-era-mus cēp-isse-mus ēg-era-mus ēg-isse-mus
  2. Person amā-v-era-tis amā-v-isse-tis vīd-era-tis -d-isse-tis audī-v-era-tis audī-v-isse-tis cēp-era-tis cēp-isse-tis ēg -era-tis ēg-isse-tis
  3. Person amā-v-era-nt amā-v-isse-nt vīd-era-nt -d-isse-nt audī-v-era-nt audī-v-isse-nt cēp-era-ant cēp-isse-nt ēg -era-nt ēg-isse-nt
F u t u r II
Sg.1. Person amā-v-er-o vīd-er-o audī-v-er-o cēp-ero ēg-er-o
  2. Person amā-v-eri-s vīd-eri-s audī-v-eri-s cēp-eri-s ēg-eri-s
  3. Person amā-v-eri-t vīd-eri-t audī-v-eri-t cēp-eri-t ēg-eri-t
           
Pl.1. Person amā-v-eri-mus vīd-eri-mus audī-v-eri-mus cēp -eri-mus ēg -eri-mus
  2. Person amā-v-eri-tis vīd-eri-tis audī-v-eri-tis cēp -eri-tis ēg -eri-tis
  3. Person amā-v-eri-nt vīd-eri-nt audī-v-eri-nt cēp-eri-nt ēg-eri-nt